Reference

 • – Izgradnja kanalizacijskih kolektora u naselju Gornja Stubica
 • – Izvođenje radova na izgradnji glavnog kolektora fekalne kanalizacije Stubičke Toplice- Strmec Stubički- Pila
 • – Izgradnja poslovno proizvodnog objekta
 • – Građevinski radovi na izgradnji mosta prijeko rijeke Sutle u VST-u u Humu na Sutli
 • – Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, Hum na Sutli
 • – Izvođenje radova na izgradnji odvodnog sustava III, kolektorska mreža Donji Hum
 • – Rekonstrukcija termalnog rekreacijskog centra Terme Tuhelj
 • – Radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava u Stubičkoj Slatini
 • – Izvanredno održavanje državne ceste D35 na dionici dužine 3,44 km: Lepoglava- Sveti Križ Začretje
 • – Sanacija opasnog mjesta Stubička Slatina
 • – Dogradnja poslovne građevine za proizvodnju i skladištenje medicinskih proizvoda
 • – Izgradnja poslovne građevine ( proizvodna hala, prerada voća i povrća sa hladnjačama) ukupne zapremnine 9.100 m3 te pratećim aneksom ( upravni dio) zapremnine 1.484 m3
 • – Izgradnja vodospreme- vodoopskrbnog sustava II B faze Harina Zlaka
 • – Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje sanitarno otpadnih voda Motovun
 • – Odvodni sustav Huma na Sutli, sanitarna odvodnja dijela naselja Lastine, Klauže, Drajža, ukupne duljine 4.300 m
 • – Izgradnja vodospreme „Vinagora“, V=200 m3
 • – Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Mrkopalj
 • – Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Ravna Gora
 • – Rekonstrukcija dionice državne ceste D29, faza V. od km 15+100 do km 18+320
 • – Izgradnja proizvodno-skladišnog objekta
 • – Izvođenje radova izgradnje pomoćne proizvodne građevine
 • – Rekonstrukcija ( dogradnja) proizvodno-poslovne građevine proizvodne namjene, izgradnja spremišta i portirnice
 • – Izvođenje radova na izgradnji tvornice za pečenje gipsa
 • – Izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće proizvodne hale u smislu dogradnje
 • – Izvođenje radova izgradnje nadstrešnice
 • – Izgradnja Crkve sv. Josipa Stubičke Toplice
 • – Izvođenje radova na izgradnji autokampa Jezerčica
 • – Izvođenje radova uređenja korita za veliku vodu rijeke Krapinice u gradu Krapini
 • – Izvedba betonskog kabelskog kanala
 • – Izgradnja pogona za proizvodnju i preradu paleta
 • – Izvođenje radova na rekonstrukciji građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa-nerazvrstana cesta 3.skupine Jelenjak-Jalšovec Donji- Turnovo
 • – Izgradnja nogostupa uz ŽC 2224
 • – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste ŽC 2198 Gornju Hruševec- Vurača , 1800 m
 • – Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Stubičke Toplice
 • – Projektiranje i izgradnja projekta „Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.1.-modernizacija i nadogradnja pregrade Vonarje
 • – Radovi na rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene-prostor za potrebe udruga građana lokalne zajednice
 • – Izvođenje radova dogradnje i rekonstrukcije dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica
 • – Obnova vanjskih bazena i popratnih prostora-gradnja bazena i hotela- I. faza
 • – Izgradnja poslovno-stambene građevine
 • – Izgradnja cjevovoda javne odvodnje u Krapini
 • – Izvođenje radova za izgradnju i nabavku linije za palete u Mariji Bistrici
 • – Izvođenje radova dogradnje betonskog skladišta
 • – Izgradnja građevine-gospodarske namjene-skladište
 • – Izvođenje dijela radova na radovima na rekonstrukciji spoja na GP Goričan
 • – Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok i sustava Zlatar. Grupa 2, Lot II-Aglomeracija Zabok, Faza II u okviru projekta „ Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar